EN
אתר התיירות של תל אביב
חיפוש

תקנון שימוש באתר

1.       כללי

1.1.                 תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, אשר הוראותיו יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שייעשה על ידי המשתמש באתר "visit-tlv.co.il" של העמותה "עיר עולם ותיירות", מספר עמותה 580019305, (להלן בהתאמה: “האתר”; “עיר עולם”)

1.2.                 על כל המשתמש באתר לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.                 יודגש, דין משתמש באתר כדין מי שקרא את הוראות תקנון זה והסכים להם.

1.4.                 כותרות סעיפי התקנון הנן לצרכי נוחות בלבד.

1.5.                 למען הסר ספק, שום דבר בתקנון זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

1.6.                 האתר: www.visit-tlv.co.il הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט.

1.7.                 לכן, אם משתמש לא מסכים לתנאי מתנאי האתר הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.8.                 השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון.

1.9.                 אחריות עיר עולם מוגבלת כמפורט בהסכם זה.

1.10.             עיר עולם לא תהיה אחראית לפעולות של צדדים שלישיים.

1.11.             אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של עיר עולם אשר יפורטו בהמשך התקנון הנ"ל.

1.12.             בשירותי האתר אשר מוצעים שירותים בתשלום, רשאי להשתמש בהם כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ו/או הרשמות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי עיר עולם.

1.13.             למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שימוש במזומן, שיקים, תווי קנייה, תלושי שי, זיכויים או קופונים, למעט אלו אשר יאושרו על ידי עיר עולם מעת לעת, בנוסף, יהיה ניתן לרכוש כרטיסי מתנה באתר.

1.14.             תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הינם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

2.       הסכמה לשמירה ושימוש במידע

2.1.                 בעת ביצוע רכישה באתר המשתמש יתבקש להזין פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי עיר עולם. עיר עולם תשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר ולא לכל מטרה או עניין אחר.

2.2.                 עיר עולם אוספת ושומרת סוגי מידע מסוימים בנוגע למשתמש, המידע יכלול, בין השאר, אינטראקציות של התוכן ושירותים המוצעים באתר. כמו באתרים רבים אחרים, עיר עולם משתמשת ב-"עוגיות" ואמצעים נוספים ומקבלת סוגי שונים של מידע.

2.3.                 למשתמש יש את הזכות לבקש מעיר עולם למחוק או לתקן את המידע שעיר עולם אספה, למשתמש יש את הזכות לקבל גישה למידע שעיר עולם אספה. למשתמש יש את הזכות לבקש מעיר עולם להעביר את המידע שנאסף לצד שלישי.

2.4.                 בעת שהמשתמש יבצע רכישה באתר, הוא יתבקש להזין מידע של כרטיס האשראי שלו ו/או שיטות אחרות לתשלום אשר יאושרו על ידי עיר עולם, עיר עולם תשתמש במידע זה אך ורק לצורך המכירות שיבוצעו באתר, ולא לשום מטרה אחרת.

2.5.                 אותו מידע יישמר אצל עיר עולם ו/או מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמת המשתמש להלן וכן בהתאם לכל דין ולחוק להגנת פרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת פרטיות") והתקנות מכוחו.

3.       השימוש באתר

3.1.                 המשתמש רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

3.2.                 אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של עיר עולם ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).

3.3.                 המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.

3.4.                 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת עיר עולם בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של עיר עולם.

3.5.                 היה ונעשה פרסום באתר, עיר עולם לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.

3.6.                 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מעיר עולם.

3.7.                 בכל גלישה ו/או שימוש אחר באתר המשתמש מצהיר ומתחייב כי גילו הוא 18 שנים לפחות. במידה וגילו של המשתמש הוא מתחת ל-18 שנים הוא ראשי להשתמש בשירותי האתר באישור הורה/אפוטרופוס שלו ובהסכמתו לתקנון זה במלואו.

3.8.                 במידה וגיל המשתמש הוא מתחת לגיל 18 ומשום כך המשתמש אינו כשיר לבצע את הרכישה, אזי האפוטרופוס של המשתמש רשאי לבקש ולהחזיר את המוצר או לקבל זיכוי בגין המוצר ו/או השירות שניתן לו, והכל בהתאם למדיניות עיר עולם באשר להחזרת מוצרים וכן בהתאם להוראות הדין הישראלי.

4.       פרטיות

4.1.                 עיר עולם תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.

4.2.                 עיר עולם מפעילה מערכות אבטחה המתאימות לאתרי אינטרנט. אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד עיר עולם בעניין זה וזאת בתנאי שעיר עולם נקטה באמצעים סבירים על מנת למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

4.3.                 בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו.

4.4.                 המידע שנאסף משמש את עיר עולם לצורך המצאת המוצרים שנרכשו ואספקתם למשתמשים.

4.5.                 בנוסף, עיר עולם תאסוף פרטים נוספים אשר יכללו את השם המלא של מזמין השירות, שם הארגון (אם קיים), כתובת, כתובת דוא"ל ומס' טלפון. המידע ייאסף באמצעות טפסי הרשמה לסיור.

4.6.                 עיר עולם רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. עיר עולם רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי.

4.7.                 עיר עולם תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, בין היתר, במקרה שבו המשתמש הפר תנאי מתנאי הסכם זה, או כל הסכם נוסף עם עיר עולם או מי מטעמה, וכן במקרה שבו נתקבל בידי עיר עולם או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

4.8.                 על המשתמש החובה לשמור על פרטיו ועל סודיותם. עיר עולם לא תישא באחריות לכל פגיעה אשר תיגרם למשתמש עקב שימוש לא תקין בפרטים שנמסרו מצד המשתמש.

4.9.                 באתר מוטמעים רכיבים של צדדים שלישיים כגון מנהל 4 יו ו-Go Credit. השימוש באתר מהווה את הראייה לידיעת המשתמש והסכמתו לשימוש האתר ברכיבים אלו. לפירוט נוסף לגבי מערכות אלו ניתן לעיין בקישורים אלו:

4.10.             ייתכן כי עיר עולם תעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים בישראל ומחוץ לישראל, בכדי לתמוך ולהפעיל את האתר (גם באמצעות "שירותי ענן").

4.11.             המשתמש ראשי לבקש מעיר עולם למחוק את פרטיו אשר צוינו לעיל ממאגרי המידע המצויים ברשותה.

4.11.1.                 הכתובת לפנייה מסוג זה תהיה בכתובת הדוא"ל tourism@tel-aviv.gov.il.

5.       הפרות וסעדים

5.1.                 אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן עיר עולם נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

5.2.                 חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מעיר עולם או בעל הזכויות המתאים.

5.3.                 עיר עולם רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני,  זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4.                 כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. עיר עולם לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

6.       הוראות התנהגות באתר

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות:

6.1.                 המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירתן של פרטים כוזבים הינה עלול להוות עד לכדי עבירה פלילית.

6.2.                 חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר הפר סעיף זה, ישפה את עיר עולם, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אל עיר עולם מצד שלישי כלשהו.

6.3.                 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עיר עולם רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור עיר עולם רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של עיר עולם.

6.4.                 מובהר בזאת, כי עיר עולם רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

6.5.                 עיר עולם רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

7.       קישורים

7.1.                 ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של עיר עולם, עיר עולם אינה אחראית לתקינותם/ אמינותם/ חוקיותם/ ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם.

7.2.                 המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל בוא לעיר עולם בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

7.3.                 כמו כן, עיר עולם אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

7.4.                 עיר עולם רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.       שימוש בעוגיות  (Cookies)

8.1.                 עיר עולם תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות”, שהם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

8.2.                 המידע שיינתן על ידי המשתמש ישמש בכדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לו, וכן בכדי לשלוח עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן ויעניינו את המשתמש, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית המשתמשים באתר.

8.3.                 יודגש, ייתכן ונוחות הגלישה באתר תושפע באם המשתמש יחליט לדחות את השימוש ב-“עוגיות” ואף פונקציות מסוימות באתר לא יפעלו ללא השימוש ב-“עוגיות”.

8.4.                 מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי והמשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

9.       שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

9.1.                 עיר עולם שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר.

9.2.                 שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו.

9.3.                 שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו"ב.

9.4.                 לא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיר עולם בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

9.5.                 עיר עולם שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר.

9.6.                 עיר עולם תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על עיר עולם להתריע על כך מראש ולא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיר עולם בקשר לכך.

9.7.                 עיר עולם שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון.

9.8.                 עיר עולם ממליצה כי המשתמשים יעיינו בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.

9.9.                 עיר עולם אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיר עולם בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

10.   אחריות

10.1.             עיר עולם לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר עם או בעקבות השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. עיר עולם לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין.

10.2.             הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או עיר עולם.

10.3.             במידה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את עיר עולם.

10.4.             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי עיר עולם בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

10.5.             האחריות על המוצר תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות באתר המכירות של עיר עולם.

10.6.             עיר עולם שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

10.7.             הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום.

10.8.             החבות הכוללת של עיר עולם ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

10.9.             עיר עולם לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם במשלוח המוצרים, באם המשלוח יתבצע על ידי דואר ישראל ובאם המשלוח יתבצע על ידי חברת שליחות פרטית.

10.10.          ייתכן ויחולו מיסים על מוצר שהוזמן לחו"ל, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכל בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.

10.11.          העמותה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של העמותה.

10.12.          עיר עולם לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשתתפות של לקוח באירוע (כפי שיוגדר למטה) לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשתתפות של לקוח באירוע, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של העמותה.

11.   אבטחה

11.1.             עיר עולם פועלת לאבטחת האתר באמצעות SSL פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט ((Secure. אתר עיר עולם עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים.

11.2.             תעודה דיגיטאלית מסוג SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידע בצורה מאובטחת.

11.3.             התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות:

11.3.1.                 מאמתת שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון;

11.3.2.                 יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת;

11.3.3.                 מבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.

11.4.             עיר עולם מתחייבת שלא למסור את פרטי התשלום (פרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי עיר עולם) של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי ו/או גורם הסליקה שיאושר על ידי עיר עולם.

11.5.             עיר עולם מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של עיר עולם מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת עיר עולם היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, עיר עולם אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עיר עולם במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.

11.6.             פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות עיר עולם. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת go credit  המוסמכת לתקן  PCI.

11.7.             השימוש באתר ובשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים הקשורים בהם, הינם באחריות המשתמש בלבד. עיר עולם ממליצה למשתמשים להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתר ובשירותיו.

12.   רכישה באתר

12.1.             האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

12.2.             ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

12.3.             הרכישה באתר הינה באמצעות אמצעי התשלום המפורטים לעיל בלבד.

12.4.             עיר עולם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת מוצריה בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר ו/או באתר מכירות חיצוני על פי שיקול דעתה.

12.5.             הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

12.6.             עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

12.7.             התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין עיר עולם.

13.   קבלת שירותים

13.1.             על מנת לקבל חלק מן השירותים המוצעים באתר נדרש המשתמש להירשם למערכת באופן חד פעמי, או להזדהות באמצעים שונים. במסגרת תהליך ההרשמה, יבוצע תהליך אימות זהות באמצעות מסירת פרטי מידע שונים (להלן: “פרטי הזיהוי”), אשר יתוקפו מול מאגרי מידע עסקיים.

13.2.             מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות המקוון באמצעות האתר, ועליו לפנות אל ספק השירות לשם קבלתו.

13.3.             עיר עולם לא תישא באחריות במקרה של מסירת מידע או מתן אפשרות לביצוע פעולות לאחר, אשר הזדהה באמצעות פרטי תשלום של המשתמש או נרשם בשמו של המשתמש.

13.4.             למען הסר ספק, יובהר כי השימוש במערכת ההזדהות לצורך קבלת שירותים מזוהים הוא אישי, ושימוש בשירותים מזוהים על ידי אדם אחר בשמו של המשתמש, מפרה את תנאי השימוש של אתר זה ועשויה להיחשב בנסיבות מסוימות כעבירה פלילית.

14.   החזרות וביטולים

14.1.             ביטול עסקה על ידי משתמש ייעשה עד 2 ימי עסקים ממועד הסיור, כספו של הלקוח יושב לו, עבור המוצר המוחזר בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

14.2.             ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

14.3.             הודעה על ביטול עסקה תימסר לעיר עולם באחת מהדרכים הבאות:

14.3.1.                 בטל: 035166188;

14.3.2.                 בדואר אלקטרוני: tourism@tel-aviv.gov.il;

14.4.             ניתן לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני, ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הדואר אלקטרוני מעיר עולם המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

14.5.             במקרה של ביטול העסקה, תחזיר עיר עולם ללקוח את כספו למעט דמי הביטול המצוינים לעיל.

14.6.             מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. עיר עולם לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

15.   שירות לקוחות

15.1.             בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של עיר עולם:

15.1.1.                 טל: 035166188;

15.1.2.    דוא"ל: tourism@tel-aviv.gov.il

16.   אחריות ושירות

16.1.             האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי עיר עולם.

16.2.             באשר לאחריות למוצר מסוג "מוצרים שונים" ראה סעיף 14 לעיל.
האחריות למוצר מסוג הרצאות, סיורים מודרכים ועוד (להלן: “אירועים”)  ראה להלן:

16.2.1.                 אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים לסיור אחר אלא רק באישור עיר עולם.

16.2.2.                 על המזמין חלה חובה להזין פרטים מלאים וזמינים לצורך קבלת מידע אודות האירוע אליו הוזמנו הכרטיסים (כדוגמת ביטול או שינוי).

16.2.3.                 במידה ויוזנו פרטים ליצירת קשר שאינם נכונים האחריות תחול על המזמין בלבד.

16.2.4.                 היה ונשלחה הודעה על שינוי מועד הסיור אליו הוזמנו הכרטיסים, הזיכוי בכרטיס האשראי לרוכשים שיודיעו על כך לעיר עולם כי אין ביכולתם להגיע, יינתן שבוע ימים מיום ההודעה בלבד.

16.2.5.                 במקרים של פורט מז'ור – מקרים שאינם תלויים בעמותה כגון: מחלה של המדריך, מלחמה, מבצע, אסון חלילה ועוד והיה ועיר עולם נאלצה לדחות את הסיור לתאריך חלופי, על הרוכש חלה אחריות לקבלת זיכוי או שינוי הכרטיסים וזאת עד 7 ימי עסקים לפני התאריך החדש.

16.2.6.                 כל בקשה מחוץ לימים המקובלים בחוק תיבחן באופן פרטני על ידי עיר עולם ועל פי שיקול דעתה בלבד.

16.2.7.                 על הרוכש להציג את הכרטיס האלקטרוני שהוא קיבל בדוא"ל ביום הרכישה או לחילופין תעודה מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה.

16.2.8.                 מדיניות החזרת מוצר – הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע ע"פ סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק, באם הביטול קרה במסגרת ה-7 שאינם ימי מנוחה בימים שקודמים לאירוע הרוכש לא יזוכה כלל.

16.2.9.                 במקרה של אי הגעה לאירוע לא יינתן זיכוי כספי .

16.2.10.             למען הסר ספק עיר עולם מספקת אירועים מסוגים שונים ומציגה מגוון תכנים שונים.

16.2.11.             למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עיר עולם וכמו כן ביטולים או זיכויים יתבצעו בכפוף לחוק ישראל.

16.3.             לא יהיה ניתן לבטל מוצרים שהוזמנו במיוחד בעבור הלקוח, לרבות אורחים מיוחדים, אירועים מיוחדים וכיו"ב.

16.4.             המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי עיר עולם ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

17.   קניין רוחני

17.1.             כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של עיר עולם בלבד או של צדדים שלישיים שעיר עולם קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

17.2.             אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של עיר עולם בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של עיר עולם (באם תינתן).

17.3.             אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו עיר עולם, אלא בכפוף לקבלת הסכמת עיר עולם מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).

17.4.             השם “אתר התיירות של תל אביב-יפו“, סימני המסחר של עיר עולם (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם  (visit-tlv.co.il) של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של עיר עולם בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת עיר עולם בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).

17.5.             אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת מורשת – בית עדות על שם מרדכי אנילביץ' בכתב ומראש.

18.   התיישנות

18.1.             למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד עיר עולם ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מסמכי מכרז) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה.

18.2.             המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

19.   שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את עיר עולם ו/או מי מטעמן ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

20.   נגישות

20.1.             על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב-.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

20.2.             למרות האמור לעיל ומאמצי עיר עולם להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. עיר עולם מבקשת להבהיר כי היא ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

20.3.             בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו מונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לממונה הנגישות בעיר עולם בכתובת דוא"ל: tsur_k@mail.tel-aviv.gov.il

21.   הדין החל

21.1.             פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל אביב בלבד.

21.2.             עיר עולם שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.

רוצים לדעת על סיורים ואירועים חדשים שקורים בעיר?

הרשמו לניוזלטר שלנו וקבלו

15% הנחה

להרשמה לסיורים

  * כוכבית מסמלת שדה חובה

  * שם מלא

  * אימייל

  * טלפון

  בודק...
  איך אפשר לעזור לך?